Η κοινωνική οικονομία, ή τρίτος τομέας αποτελεί τον ενδιάμεσο οικονομικό και κοινωνικό χώρο μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού. Όσοι εργάζονται με όρους κοινωνικής οικονομίας έχουν μη-κερδοσκοπική διάθεση και βλέπουν το αντικείμενο της εργασίας του με ολιστικό τρόπο.

Σήμερα, η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα με δυνατότητες δημιουργίας πραγματικών θέσεων απασχόλησης που εκτός από την αμοιβή της εργασίας προσφέρουν ικανοποίηση από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας και είναι σε θέση να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού

Στόχοι:

  • Συμμετοχή σε δράσεις Διεθνούς Αναπτυξιακής βοήθειας.
  • Υλοποίηση έργων σε συνεργασία με οργανώσεις από άλλες χώρες ΕΕ.
  • Υποστήριξη δικαιωμάτων ατόμων και ομάδων που βιώνουν αποκλεισμό.

Αναπτυξιακή Βοήθεια:

Τα προγράμματα Αναπτυξιακής βοήθειας στηρίζονται στην εθελοντική συνεισφορά των πολιτών που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν ενεργά τις υπό ανάπτυξη χώρες που βρίσκονται σε φάσης κρίσης και στις επιχορηγήσεις της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας δηλαδή της Hellenic Aid του υπουργείου Εξωτερικών ή της Europe Aid σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις από την Ε.Ε.